آزمایشگاه

آزمایشگاه
بدون نظر آزمایشگاه
آزمایشگاه یکی از عناصر مهم در یک واحد تولیدی است. آزمایشگاه این شرکت که در محل کارخانه مستقر است ، با استفاده از تجهیزات و به کار گیری کارشناسان مجرب وظیفه کنترل کیفی و و بررسی ویژگی های تولیدات را به عهده دارد. تطبیق تولیدات با جدید ترین استاندارد ...
ادامه مطلب
آزمایشگاه
بدون نظر آزمایشگاه
آزمایشگاه یکی از عناصر مهم در یک واحد تولیدی است. آزمایشگاه این شرکت که در محل کارخانه مستقر است ، با استفاده از تجهیزات و به کار گیری کارشناسان مجرب وظیفه کنترل کیفی و و بررسی ویژگی های تولیدات را به عهده دارد. تطبیق تولیدات با جدید ترین استاندارد ...
ادامه مطلب