طراحی و مشاوره

توضیحات پروژه

این واحد با اهداف زیر آماده ارائه خدمات می باشد:

تهیه و تدوین اطلاعات فنی تولید

طراحی قالب های مورد نیاز کار فرما

تهیه نقشه های اجرایی و نظارت بر آن